the media

the media /ðə ˈmiːdɪə/ n. phương tiện truyền thông đại chúng
# This is often mentioned in the media. 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz