telephone number

telephone number /ˈtelɪfoʊn ˈnʌmbər/ n. số điện thoại cố định
# Could you tell me your telephone number? 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "telephone number"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Anh
Guest

@ số (number) ~/nấm-bò/ trên đất Trông-Là-Phởn (telephone)! Ước gì, năm nào cũng (cố định) vậy

wpDiscuz