sure

sure adj.; adv. /ʃuə/ chắc chắn; xác thực

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "sure"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

@Tôi ” chắc chắn ” dùng đồ Sứ(su) rất Rẻ(re),lại đẹp.
# I’m sure I didn’t mean to hurt your feelings

Phu Quach
Guest

Sure = s ure —> “chắc chắn” sờ(s) “ure” không hại da tay.

Phu Quach
Guest

Sure = su re —> có một điều cần “xác thực” là sứ(su) rẻ(re) hơn nhôm. Mình mượn ý tưởng của ngay và luôn một chút nhé.

wpDiscuz