successor

/sək’sesə/ (n) : người nối nghiệp; người nối ngôi; người thừa tự.
#The range of computers is very fast, but their successor will be even faster.
Predecessor-Successor
@ successor = success + or ( người) >> người nối nghiệp, người thừa tự phải là Người(or) Thàng công( success)

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz