SoCialiZaTion

/ˌsəʊʃəlaɪˈzeɪʃn/ or /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn/ (n) sự hòa nhập xã hội

socialization
@ Mấy chú Sóc (soc) ở Italy (iali) đu zây (za) kiếm tiền (tion) để hòa nhập xã hội
# Going to school improves children’s socialization skills.

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz