snore

snore /snɔːr/ v ngáy
# Do you know any cures for snoring? 

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "snore"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
quyen vampire
Guest

nói người yêu nó ngủ hay ngáy sợ(so) nó(no) tưởng mình chia rẽ(re)

Luc Binh
Guest

@ Ngủ ngày dễ là Sẽ NÓi RỀ rề lúc ngủ hoặc NGÁY thật to.

Brave Goo
Guest

s nợ nên mua thuốc ngủ rẻ cuối cùng tối ngủ ngáy như heo

wpDiscuz