questionnaire

questionnaire /ˌkwestʃəˈneər/ n. bản thăm dò ý kiến

a1
# Visitors to the country have been asked to fill in a questionnaire.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "questionnaire"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
tambkpro
Guest

một cách đặt câu hỏi gần với nhân vật nhất để thăm dò ý kiến.

theringofhell
Guest

@questionnr tự mình đặt ra câu hỏi(question) Nhưng Rồi bắt người khác trả lời chỉ có thể là bảng thăm dò ý kiến.

I have to complete a questionnaire.

wpDiscuz