put on weight

put on weight /pʊt ɒn weɪt/ v. phr. tăng cân
# If you eat so many sweets; you will put on weight.

put on weight

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "put on weight"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
heomaptapbay
Guest

put on weight /pʊt ɒn weɪt/ -> put (đặt) on (lên) weight (cân nặng) -> đặt chân lên bàn cân, thật kinh hãi, mình đã TĂNG CÂN =))

# I try to pig out in order to put on my weight as I used.

lequochau0303
Guest

cây bút(put) ở trên(on) “wê iu giấu hiểu tui” nhất chỉ vì tui Tăng cân mà đè nó gãy hixhix

wpDiscuz