property

property n. /’prɔpəti/ tài sản; của cải; đất đai; nhà cửa; bất động sản

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "property"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Trần Tuyền
Guest

Pro Per Ty >Chuyên gia cưa gái (pro) thường tặng một món tài sản, của cải hay bất động sản cho mỗi (Per) cô gái mà anh ta yêu (TY- viết tắt từ tình yêu)

Phu Quach
Guest

Property = p r p r t y —> “phải rồi, phải rồi”(p r p r) “tài sản” quý giá nhất của tình bạn là “tình yêu”(t y).

wpDiscuz