procedure

procedure /prəˈsidʒər/ n thủ tục
# She would like to know some information about the entry procedure for the competition. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "procedure"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Dật
Guest

muốn lên bờ ( pro ) phải chờ một xi chớ ( cedure ), để làm thủ tục đó mà

Dothimyduyen
Guest

@ nộp thủ tục pro (pro) sẽ(ce) đưa(dure) bạn đến một chức vụ trong công việc thật tốt^^

wpDiscuz