PenAlty

PenAlty /ˈpenəlti/ (n) hình phạt

13
@ pen = bút ; alty ~ anti (chống đối) > cái bút lông (pen) nào chống đối (anty ~ alty) sẽ bị hình phạt là biến thành cây bút chì và bị gọt suốt ngày ^^!
# If a pen opposites the rules (chống lại luật), he will have a death penalty (bị tử hình) and become a pencil ^^!

PenAl /ˈpiːnəl/ (a) thuộc về hình phạt
@ pen = bút; al ~ ồ > một cái bút bị phạt, cả nhà bút ồ lên sướng ^^!
# Many pens believe that execution has no place in the penal system of royal family :)

PenAlize /ˈpiːnəlaɪz/ (v) trừng phạt
@ pen = bút; alize ~ alien (người ngoài hành tin) > một cái bút bị người ngoài hành tinh trừng phạt bằng cách biến thành bút chì ^^!
# The pen was penalized by alien and became a pencil ^^!

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "PenAlty"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
nguyentanloc
Guest

Phở Em Nguội rồi (hình) phạt Anh Làm nóng lại bằng Tình Yêu

wpDiscuz