past

past /pɑ:st/ prep. qua
# It’s twenty past five.
past

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "past"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

@Pa(pa) sợ(s) con chó tôi(t) nhảy qua nhà hàng xóm nên đã xích nó lại

NgoHongNhung
Guest

@PA..T: Ba(PA) người ngồi nắm Tuyết rơi Qua mùa đông

wpDiscuz