on sb’s behalf

on sb’s behalf (BrE) (NAmE in behalf of sb; in sb’s behalf) / nhân danh cá nhân ai

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "on sb’s behalf"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Behalf = be ha l f —> “nhân danh” công lý người bị(be) hại(ha) theo lẽ(l) phải(f) sẽ được bồi thường.

Phu Quach
Guest

On sb’s behalf = on sb’s be half —> trên(on) “sân bay”(sb’s) muốn “nhân danh cá nhân ai” phải bê(be) “một nửa”(half) số máy bay có trong sân bay ra khỏi sân bay.

wpDiscuz