occupied

occupied /ˈaːkjʊpaɪd/ a. bận rộn
# My hobbies really keep me occupied.

occupied

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "occupied"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Binh Nguyen
Guest

occupied, a kiu pai d, bận rộn,  cc p  d, chứng chỉ pê đê

Xuan Hoa
Guest

aːkjʊpaɪd: a ku’ phải BẬN RỘN  đến lúc nao?

Vũ Anh
Guest

occupied : chiếm đóng

China’s force occupied Hoang Sa island. damn it!

wpDiscuz