mood

mood n. /mu:d/ lối; thức; điệu
mood

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "mood"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

mô(moo) phật đang(d) rất tâm trạng

Long Nguyễn
Guest

I have depressed mood

Phu Quach
Guest

Mood = mô d —> mi đi “mô” mà đi(d) “lối” này ?.

Phu Quach
Guest

Mood = mô d —> “mô” đun(d) là hình “thức” định lượng của số phức.

Vy Anh Hoàng
Guest

Mood. : /Mu:d/

Mụ kia đi đâu đó, phải Đi lối này.

wpDiscuz