mail and parcel service

mail and parcel service /meɪl ə nd ˈpɑːsəl ˈsɜːvɪs/ n dịch vụ chuyển thư và bưu phẩm
# The mail and parcel service here is quite satisfactory. 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz