Ký hiệu khi Comment

Khi tra từ hoặc đọc bài bạn sẽ thấy mọi người sử dụng một số ký hiệu lạ, hãy xem các ví dụ dưới đây là bạn sẽ hiểu.

@  đây là ký hiệu để bắt đầu một cách nhớ nào đó, dùng khi 1 từ có nhiều cách nhớ, vd DiGest

+ dùng để tách một từ ra vd . FoUL

#  đây là ký hiệu để bắt đầu một ví dụ minh họa nào đó, vd PenAlTy

>  đây là ký hiệu của “tóm lại là”, vd DiSTinCTion

(    ) nghĩa là, thường là nghĩa chuẩn khi tra từ điển, vd ReView

~ ký hiệu của “tương tự, giống như, kiểu như” vd . DeFence

~ /        / ký hiệu của “nghe như là”, vd. DiStincTive