knitting

knitting n. /´nitiη/ việc đan; hàng dệt kim

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "knitting"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

kon nít dân tộc rất’tinh’trong viec đan nát.

hoctran
Guest

@knitting

con nít dân tộc tin việc đan, dệt sẽ đem lại lợi nhuận để nuôi sống bản thân.

Phu Quach
Guest

Knitting = k n it ting —> “không nên”(k n) xem thường nó(it), vì nó rất tinh(ting) tường trong việc đan lát.

wpDiscuz