keep somebody away

keep somebody away /kiːp ˈsʌmbədi əˈweɪ/ v. phr. ngăn ai đến gần; tránh xa ai
# Her illness kept her away from work for several weeks. 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz