Japanese

Japanese /;ʤæpə’ni:z/ a. Tiếng Nhật; Người Nhật; thuộc về Nhật

japanese
# I can speak Japanese.

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz