interval

interval n. /ˈɪntərvəl/ khoảng (k-t.gian); khoảng cách

# shortest condifidence interval

images (1)

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "interval"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Interval = inter va l —-> “inter”net có thể truyền thông tin ở “khoảng cách” xa và(va) lâu(l).

wpDiscuz