intelligence

intelligence n. /in’telidʒəns/ sự hiểu biết; trí thông minh

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "intelligence"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Tiểu Không Tâm Thái
Guest

i think i have an intealligence of my brain

wpDiscuz