index

index /ˈɪndeks/ n. mục lục (Sách thư viện)
# I am trying to look up a biology book in the index. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "index"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Qui Sinh
Guest

vừa bước vào thư viện thấy ngay một cuốn sách nằm trên (in) bàn (dex~desk)

wpDiscuz