historical

historical adj. /his’tɔrikəl/ lịch sử; thuộc lịch sử

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz