gallery

gallery /ˈgæləri/ n. phòng trưng bày
# We are visiting a contemporary art gallery. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "gallery"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

ga lá la sẽ diễn ra khi kết thúc buổi trưng bày.

TranHien
Guest

Chiếc Ghe xuồng miền tây Làm Gì để được ở trong phòng trưng bày của buổi triển lãm

wpDiscuz