entry qualification

entry qualification /ˈen.tri ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃən/ n điều kiện nhập học

Qualifications
# What entry qualifications are needed for this course?

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz