ecologist

ecologist /iˈkɒlədʒɪst/ n nhà sinh thái học
# An ecologist studies the natural relationships between the air; land; water; animals; plants; etc.

ecologist

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "ecologist"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
tambkpro
Guest

eco: động cơ tiết kiện nhiên liệu: logist: logic. Loại xe tiết kiệm nhiên liệu được nghiên cứu logic bởi các nhà sinh thái học. Chuyên về sinh thái nhưng biết tư duy logic.

wpDiscuz