EarthQuake

/ˈəːθkweɪk/ (v) động đất

14 earthquake
@ tưởng tượng khi động đất (earthquake) thì trái đất (earth) giống con vịt lắc lư, vừa lắc vừa kêu “quác quác” (quake)
# It is the most terrible earthquake I’ve ever seen.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "EarthQuake"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
nhon mo
Guest

earth : đất,
quake (quay quay)
thấy trời đất quay quay là bit động đất rùi
 

Huy Thiên
Guest

quẩy trái đất lên

wpDiscuz