discussion

discussion n. /dis’kʌʃn/ sự thảo luận; sự tranh luận

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "discussion"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Hà Nam
Guest

mọi người tranh luận với nhau xem có nên bỏ ném đĩa (the DISCUS) một nhiệm vụ (misSION) quan trọng của thế vận hội

wpDiscuz