discouragement

discouragement /dɪˈskʌrɪdʒmənt/ n sự làm nản chí
# His comments created a feeling of discouragement. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "discouragement"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Trần Tuyền
Guest

@ ~/ đi có rết/ > đi chỗ khác thôi, ở bên đó  rết.

Đúng là chưa gì đã nản chí.

wpDiscuz