DigeStive

/daɪˈdʒestɪv/ (a) tiêu hóa

digestive
@ dige(st)ive ~ digest + steve (job) > quy trình tiêu hóa của Steve Job rất phức tạp (đó có thể là lý do ông rất sáng tạo) ^^!
# The digestive process is quite complicated.

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz