cosmonaut

cosmonaut /ˈkɒzmənɔːt/ n phi hành gia
# He is a cosmonaut. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "cosmonaut"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ti Vi Di
Guest

@ c_sm_n_t : Có Sức Mạnh Nâng cả Trái đất lên chỉ có thể là PHI HÀNH GIA! 

wpDiscuz