competitive

competitive /kəmˈpetətɪv/ a. có tính cạnh tranh
# The product was sold at a very competitive price. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "competitive"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phạm Thu Uyên
Guest

CÒn BÉ(pe) TÍ mà đã cạnh tranh với người khác để được đi ThI VẼ

wpDiscuz