community

community /kəˈmjuːnəti/ n. cộng đồng
# He is well-known in the local community.
communnity

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "community"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
UP Rich
Guest

con(com) muốn(mun) đến I Tí(ity) để làm việc cho cộng đồng(I Tí là một điạ danh của Viêt Nam)

wpDiscuz