ComMuNiCaTion

/kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/ (n) sự giao tiếp, truyền thông

communication
@ C M N C T N > Con Mụ Nì Cá Tính Nhất, khả năng giao tiếp rất tốt!
# Television is an important means of communication.

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz