calendar

calendar /ˈkælɪndər/ n. lịch; tờ lịch
# My mom bought a new calendar for the new year. 

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "calendar"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
xuanphuc
Guest

calendar 
cố lên đi mỗi ngày bằng “lịch” tự học

Akashi Satoro
Guest

@ i’ll design a calender for my mother on her birthday.

Vo Hoang An
Guest

C_L_D: C0n Cá(c)  Lên(L)  Đời(D) !!! Ohyeah….
đánh dấu sự kiện trền bằng cách khoanh tron trên Tờ lịch ()

TuTi Hi
Guest

@bay sang CALADA mua quyển lịch

wpDiscuz