cable TV

cable TV /ˈkeɪb(ə)l ˌtiː ˈviː/ n. truyền hình cáp
# I love watching films on cable TV. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "cable TV"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
TuTi Hi
Guest

@ CẢ BÀN(TABLE-> BLE) xem TV trên bộ thu TRUYỀN HÌNH CÁP

wpDiscuz