businessman; businesswoman

businessman; businesswoman n. /[‘biznismən] / [‘bizniswumən] doanh nhân, thương nhân.

cutcaster-photo-100511212-Businessman-and-Businesswoman

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz