body-building food

body-building food /ˈbɒdi ˈbɪldɪŋ fuːd/ n. phr. thực phẩm phát triển cơ thể
# Eating too much body-building food is not good for your health.

bodybuilding-foods

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "body-building food"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ban Mai Sương
Guest

#You look very skinny, you should eat more body-building food.

hoctran
Guest

@body-building food ~ body-building + food

body-building : thể dục thể hình

food : thức ăn

body-building food : nếu ăn thức ăn này thì sẽ lớn như tập thể dục thể hình=> thực phẩm phát triển cơ thể

wpDiscuz