behaviour

behaviour (BrE) (NAmE behavior) n. / thái độ; cách cư x; tư cách đạo đức

behavior

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz