automatically

automatically /ˌɔːtəˈmætɪkli/ av. tự động

gear-shifter
# This message will be automatically sent to you.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "automatically"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Automatically = a tomato call y —> ăn(a) “cà chua”(tomato) không sạch, bị đau bụng sẽ “tự động” gọi(call) đến trạm “y” tế.

wpDiscuz