affect

affect /əˈfekt/ v. ảnh hưởng
# The divorce affected every aspect of her life. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "affect"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Lê Minh Chiến
Guest

@ Ở những hàng Fake có chất độc gây hại tác động đến cơ thể.

wpDiscuz