dull

 /dʌl/ (adj): chậm hiểu, ngu đầu, đần độn

@mấy con doll toàn là đồ dulldoll đâu có não.!
# This doll is really dull.

Comment ý tưởng của bạn...

8 Comments on "dull"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Dũng
Guest

Ngu gì mà Đi Lái Lợn (lái ở đây là buôn)

Nguyễn Dũng
Guest

Đầu Lắc Lư

FuSuSu
Admin

@ D u L L : Đồ Ủn ỉn, Lắm Lông ^^!

Xuan Hoa
Guest

đồ lú lẫn—> đồ chậm hiểu
 

Vicky Pham
Guest

Đần Ú Lâu La

Long Nguyễn
Guest

@dù(du) mắt Lung Linh(ll) nghe giảng nhưng vẫn chậm hiểu lắm
# i am not dull.

HAKUNA88
Guest

đã Đần Độn lại còn Đi Lên Lớp (DLL) người khác  

tambkpro
Guest

ngu xi đần độn quá không chịu được. Có việc đan(dull) mấy cái rổ giá mà không biết thì còn biết làm gì nữa.

wpDiscuz